חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דינו של מי שביטל שידוך?

תשובה:

כלה חייבת להחזיר הוצאות כספיות לחתן אם ביטלה את השידוך, כאשר הוא על סמך קביעת ממועד החתונה הוציא הוצאות כספיות הקשורות לחתונה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק נב סעיף כג וראה רמב"ם, זכיה ומתנה פרק ו,כד וכן שו"ע אבה"ע סימן נ

תשובה נוספת:

אם עשו "לחיים" אבל לא חתמו עדין על התנאים, אולם השידוך פורסם אזי אסור לחזור מהשידוך. מי שביטל את השידוך לפני שממש גמרו לעשות שידוך, צריך לבקש מחילה גמורה ושירגיש שמחלו לו. מי  שגרם לבטל חתונה אחרי שכבר נשלחו הזמנות יכול הצד השני לתבוע דמי בושת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: עניני שידוכים עמוד שדמ

תשובה נוספת:

יש אומרים שיש סכנה גדולה לבטל שידוך לאחר שנכתבו התנאים, ויש אף חרם קדמונים על כך (דרכי משה אה"ע סימן נ אות ג, וכן בט"ז יו"ד סימן רלג סקי"ג), אלא בהתרת הרבה אנשים או שיפטרו זה את זה.

פוסק: הרב יוסף יצחק לרנר

ספר: שמירת הגוף והנפש

מקור: חלק ב סימן קנז סעיף ב ובהערות

תשובה נוספת:

כלה חייבת להחזיר הוצאות כספיות לחתן אם ביטלה את השידוך, כאשר הוא על סמך קביעת ממועד החתונה הוציא הוצאות כספיות הקשורות לחתונה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק נב סעיף כג וראה רמב"ם, זכיה ומתנה פרק ו,כד וכן שו"ע אבה"ע סימן נ

תשובה נוספת:

שניים שבאו בקשרי שידוכין וצד אחד רוצה לבטל את השידוך משום פגם כלשהו, יכול לבטל את השידוך רק בהסכמת הצד השני ובפני שני עדים.

פוסק: הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג

ספר: שו"ת דבר יהושע

מקור: חלק ג חושן משפט סימן ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה