חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הסיבה למנהג להניח אבן על הקבר, כאשר הולכים ממקום הקבר?

תשובה:

מצינו 4 טעמים במקורות רבים, שהמנהג הוא להניח אבן על-גבי מצבה וכן מובא בדרשות המהרש"ל והובא באליה-רבה (רכד, סק"ז), בבאר-היטב (רכד, סק"ח) וביארו שזה משום כבוד המת להראות שהיו על קברו וכן הובא המנהג בכף-החיים (תקפא, סקצ"ב), ספר טעמי-המנהגים (תרסט), יוסף-אומץ (ב סדר הלימוד), שו"ת דרכי-דוד (יורה-דעה טו), שפתי-צדיקים (עמוד כב), נחמו-עמי (עמוד קו), פני ברוך (לז, כא) ועיין בריב"ש (קנח) שכל דבר שהוא כבוד למת עושים, (ובפשטות נראה שהטעם שמניחים אבן הוא בכדי להיות שותף בקבורה).

אנכי הדל שמעתי שאבן הוא נוטריקון אב-בן, לומר שאנו מתכוונים להמשיך את המסורת היהודית ולהתחזק בדת (ואף אם המת רשע, לפחות בסוף ימיו נוהגים בו כדבר ההלכה ומובא לקבורה). ראוי לציין כי יש שהבינו שהאבן מסמלת את העפר ובכך אנו אומרים 'זכור כי עפר אנחנו', כלומר, סופנו להיות גם בעפר, שהרי מעפר באת ואל עפר תשוב.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תריא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית קברות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה