חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם חרש יכול להוציא את האחרים ידי חובה בתקיעת שופר?

תשובה:

בשלחן ערוך סימן תקפ"ט ס"ב כתב המחבר, שהשומע תקיעת שופר
אף מחרש המדבר ואינו שומע, לא יצא ידי חובתו, דכיון שאינו שומע לא הוי בר חיוב (ובבית יוסף כתב בשם התשב"ץ ו"הכל בו" שכיון דמצות תקיעת שופר תלויה בשמיעה לכן מי שאינו שומע אינו בר חיוב).

פוסק: הרב אשר וייס

ספר: שו"ת מנחת אשר

מקור: מועדים, ראש השנה סימן ח וראה גם מקור חיים ד פרק ריב סעיף ג

תשובה נוספת:


אדם כבד שמיעה אשר שומע דרך מכשיר שמיעה, אינו יכול לצאת ידי חובת שמיעת תקיעות שופר. עליו להסיר את המכשיר האלקטרוני מאזניו ורק כך לשמוע את התקיעות. ואם כתוצאה מהסרת המכשירים אינו שומע כלל, הרי הוא מוגדר כאנוס ופטור ממצוות שמיעת תקיעת שופר. אבל אז כבר עדיף שישאיר את המכשירים וישמע בעזרתם את התקיעות, למרות שאינו מקיים את המצווה, ובוודאי שאינו רשאי לברך על התקיעות. אם שומע באוזן אחת אזי רשאי לשמוע שופר, קידוש,  וקריאת המגילה, ואינו צריך להסיר את המכשיר מאוזנו האחרת

פוסק: הרב אהרון בוארון

ספר: ברכת אהרון

מקור: חלק א עמוד רנח סעיפים יח-יט וראה פסקי תשובות, חלק ו, תקפט, ג

תשובה נוספת:

השומע שופר על ידי מכשיר שמיעה לא יוצא ידי חובתו, מאחר ובמכשיר שמיעה האוזן שומעת רק תנודות הכלי (הנקרא ממברנה) ולא גלי קול ישירים של השופר וכו'

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים ,פרק שני סעיף יח' ובהערה כז המפרט שם את הצדדים הטכניים של המכשיר

תשובה נוספת:

חרש השומע בעזרת מכשיר, חייב לשמוע שופר וכן הוא מוציא את האחרים ידי חובת תקיעת שופר, כיוון שבכל אופן הוא שומע בצורה זו ולכן הוא בגדר "שומע".

פוסקים: הרב עובדיה יוסף, הרב רפאל א"ש מ. והרבנים: נתנאל .י אוחנה, יעקב ישראל רווח, דביר אזולאי

ספר: שלחן יוסף -הוראות הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

מקור: ראש השנה סעיף רב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מוגבלויות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה