חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתתף כנס מקצועי בחו"ל כאשר ההרצאות ניתנות על ידי גויים והשבת כלולה בימי ההשתלמות?

תשובה:

מהתשובה דלהלן ניתן ללמוד ולהסיק כיצד להתנהג בהשתתפות בהשתלמות / כנס סימנריון  המאורגן על ידי גויים בחוך לארץ והשבת כלולה באחד מימי ההשתלמות.

 תשובה:
חברה ציבורית ישראלית רשאית לארגן כנס לרופאים וחוקרים בחוץ לארץ. כאשר הכנס יהיה מיום חמישי עד יום ראשון. בשבת יהיו הרצאות שיינתנו רק על-ידי גויים. כל הטיפולים הלוגיסטיים והאדמיניסטרטיביים יתבצעו על-ידי עובדי המלון, שאף אחד מהם אינו יהודי. רוב רובם של משתתפי הכנס הנם גויים. במקרה זה יש לנהוג כדלהלן:

הנחת היסוד של תשובה זו היא כי אופיין של חברות גדולות בימינו מחייב אותן בקשרים בינלאומיים, כדי לבסס את חוסנן הכלכלי. נדון בה בשלושה היבטים:

א.       הלכות שבת.

ב.       הלכות כשרות ומסחר במאכלות אסורות.

ג.        דיני "לפני עיוור".

א.   שבת:
מותר לארגן את הכנס לפני השבת, תוך שמירת העקרונות הבאים:

1.   יש להקפיד שלא לבקש מהמרצים ומשאר עובדי החברה לעשות מלאכה אסורה (כגון להדליק אור, מחשב, ברקו למצגת וכו'). החברה תבקש מהמרצים להרצות בלבד. אם הם יעשו דברים אסורים כדי להקל עליהם להעביר את ההרצאה – הדבר מותר1 מעיקר הדין2. אם הדבר אפשרי, והחברה תבקש מהמרצים שלא לעשות מלאכות בפני הציבור, אלא רק להרצות3 – יהיה זה בבחינת הידור.

2.   יש למנות מראש גוי שיהיה איש קשר מול המלון, והוא יהיה אחראי לפתרון תקלות במשך השבת. תפקידו יוגדר באופן כללי כממונה על הפעילות במשך השבת, לרווחת המשתתפים ולנוחיותם4.

ב.    כשרות:

1.  יש לסדר אפשרות של אוכל כשר עבור היהודים המשתתפים בכינוס, אם אפשר ללא צורך בהזמנה מראש.

2.   בהזמנת אוכל שאינו כשר עבור הגויים המשתתפים אין איסור סחורה בדברים האסורים 

ג.    "לפני עיוור"6:

הערות לנימוקי התשובה:

 

1 ההלכה אוסרת על יהודי להעסיק בערב שבת פועל גוי לעשות עבורו מלאכות בשבת. אולם מותר לבקש מגוי – ואפילו בשבת – לעשות דבר שכשלעצמו אינו כרוך בהכרח בעשיית מלאכה, אף-על-פי שידוע לנו שהגוי יעשה מלאכה לנוחותו, כגון לבקש מגוי לשטוף כלים בשבת, אף שלצורך העניין יחמם מים, משום שאין הכרח לעשות את המלאכה  בדרך זו, והוא יכול לשטוף את הכלים במים קרים. כך מבואר ב"משנה ברורה" (סי' רעו).

2 אין לומר שאף שהיהודי אינו מבקש מהגוי לעשות מלאכה הדבר אסור מפני החשד – שהיהודים הנמצאים בכנס יחשדו אותו שביקש מהמרצים לעשות מלאכות; שהרי חשש זה קיים רק במרחץ במקום, כמבואר (שו"ע או"ח סי' רמג) שאין דרך המרחץ להיות נשכר באריסות, רק להיות מופעל על-ידי פועלים, ואם כך יש מקום לחשד, אבל בשדה שהדרך להשכירו באריסות מותר (שם). הוא הדין כשישנה דרך ידועה של היתר, והיא כמוסבר לעיל, שהיהודי אינו מבקש מהגויים לעשות מלאכות אסורות, וכל הרואה את הגוי והוא בקי בהלכה סובר שאולי היהודי ביקש בדרך היתר.

ביחס לעובדי המלון עצמו, אין כאן מקום כלל לחשד, משום שידוע לכל שהפועלים של המלון אינם פועלים שלו, רק של המלון. אולם גם מהם אסור לבקש שיעשו עבורו מלאכה, רק לעשות דברים מותרים.

3  על אף הנזכר בהערה הקודמת, יש חשש שהיהודים שיראו את המרצים עושים מלאכות יטעו ויחשבו שמותר לבקש מגויים לעשות מלאכות. לכן נכון במידת האפשר לבקש מהמרצים שלא לעשות מלאכות. אין צורך מעיקר הדין לבקש מהמרצים שלא לדבר במיקרופון, מאחר שכבר מבואר בשו"ת "ציץ אליעזר" (ד סי' כו) ובשו"ת "יביע אומר" (א או"ח סי' יט) שאין בזה מלאכה גמורה, ובכהאי גוונא יש להקל.

 

 

 

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז שאלה כח

תשובה נוספת:

מדין ההלכה הפשוטה קשה לאסור את הדבר. מותר לגוי להקרין בשבת, ומותר ליהודי ליהנות מדבר שלא נעשה כלל וכלל עבורו ואין בו דינים של ריבוי בשיעורים, ועל כן מותר לו גם לשמוע את הדברים במיקרופון וכד', וניתן להניח שמדובר בגוי בשל העובדה שזה רובא דגויים. 
ברם, מבחינת התחושה הפנימית של עובדין דחול, והסכנה כי יום השבת ייהפך ליום חול יש למעט עד כמה שניתן להיות בהרצאות מעין אלה, ולהשלים את החסר בדרכים אחרות, ולא לעשות את שבתך חול.

ספר: אתר מורשת

מקור: הרב יובל שרלו
http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=36964

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה