חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד עושים פדיון הבן למי שאין לו אבא?

תשובה:

אמו של הבכור אינה יכולה לפדות את בנה, כי המצווה שייכת לזכרים. 

הרמ"א והט"ז (יו"ד שה, י) פסקו, שזולת האב, איש אינו רשאי לפדות את הבן, ולכן צריך לתלות לילד הקטן שרשרת בצווארו שבה יהיה כתוב שהוא בכור שלא נפדה, וכשיגיע לגיל בר מצווה, יפדה את עצמו. אבל רוב הפוסקים כתבו, שעדיף שבית הדין או הרב ישמשו כשליחים של הקטן שנולד ויפדוהו מהכהן, שאם ימתינו עד שהבכור יגדל, יש חשש שיישכח לפדות את עצמו. ועוד, שלכתחילה טוב לפדות את הבן במועד שנקבע בתורה, דהיינו לאחר שלושים יום. ולדעתם, כאשר פודים את הבכור במקום האב, אף מברכים "על פדיון בכורות" (ש"ך, ערוה"ש שה, יג-יד; אגרות משה יו"ד א, קצה).

ויש אומרים, שהואיל והדבר שנוי במחלוקת, עדיף שבית הדין יפדה את הבכור בהיותו בן שלושים ואחד יום ללא ברכה, וכשהבכור יגיע לגיל שלוש עשרה, ישוב ויפדה את עצמו מספק ללא ברכה

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: משפחה, ט, י וראה חת"ס קצ"ה, ציץ אליעזר ח"א כח, ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פדיון הבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה