חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הלומד תורה חייב לענות באמצע התפילה על ענייני קדושה למניין אחר המתקיים לידו?

תשובה:

כשאדם  מתפלל במניין מסויים (כגון, ברחבת הכותל המערבי), הוא לא צריך לענות על דברים שבקדושה ששומע ממניין אחר המתקיים בקרבתו בכותל או בחדר אחר, גם כאשר הוא נמצא בעת התפילה במקום בו מותר  להפסיק לדברים שבקדושה, וזאת כיוון שהעוסק במצווה פטור ממצווה. ויש הסוברים שאם מתפלל ביחיד - אזי יענה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יא' סימן ג, הובא בשבט הקהתי חל ד, לג וראה גם בשבט הלוי ח"ט סימן מג, וכן הליכות שלמה פו הי"ב ורבבות אפרים ח"א ספ"ט

תשובה נוספת:

הלומד תורה בחדר אחר ושומע שאומרים קדיש וברכו בחדר אחר, פטור מלענות על קדיש וקדושה.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן כג וראה גם באשל אברהם סימן רטו' ס"ב וכן בשלמת חיים סימן תקיג.

תשובה נוספת:

אם הוא נמצא באותו חדר בו מתפללים, הרי יצטרף כאשר מדובר ב: קדושה, ברכו ומודים, ברכת כהנים.

פוסק: הרב אברהם קסלר

ספר: נוטרי אמן

מקור: חלק שני פרק כד סעיף ז - ח ובהערה י וראה הליכות שלמה פרק ט ה"ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה