חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הלומד תורה חייב לענות באמצע התפילה על ענייני קדושה למניין אחר המתקיים לידו?

תשובה:

הלומד תורה בחדר אחר ושומע שאומרים קדיש וברכו בחדר אחר, פטור מלענות על קדיש וקדושה.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן כג וראה גם באשל אברהם סימן רטו' ס"ב וכן בשלמת חיים סימן תקיג.

תשובה נוספת:

אם הוא נמצא באותו חדר בו מתפללים, הרי יצטרף כאשר מדובר ב: קדושה, ברכו ומודים, ברכת כהנים.
אם משתתף  בשעור והם שומעים קדיש או חזרת הש"ץ,  אזי לדעת הסבורים שאין מפסיקין באמצע הלימוד יכולין לענות בלחש בינם לבין עצמם.

פוסק: הרב אברהם קסלר

ספר: נוטרי אמן

מקור: חלק שני פרק כד סעיף ז - ח ובהערה י וראה הליכות שלמה פרק ט ה"ו וכן ראה ברמ"א סימן א ואגרות משה ח"ג סימן פט

תשובה נוספת:

כשאדם  מתפלל במניין מסויים (כגון, ברחבת הכותל המערבי), הוא לא צריך לענות על דברים שבקדושה ששומע ממניין אחר המתקיים בקרבתו בכותל או בחדר אחר, גם כאשר הוא נמצא בעת התפילה במקום בו מותר  להפסיק לדברים שבקדושה, וזאת כיוון שהעוסק במצווה פטור ממצווה. ויש הסוברים שאם מתפלל ביחיד - אזי יענה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יא' סימן ג, הובא בשבט הקהתי חל ד, לג וראה גם בשבט הלוי ח"ט סימן מג, וכן הליכות שלמה פו הי"ב ורבבות אפרים ח"א ספ"ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה