חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם חייב לשמוע בקול אביו לגבי הבחירה ביום הבחירות?

תשובה:

שאלה: אבא המשתייך למפלגה מסוימת ומצווה את בנו שיבחר אך ורק למפלגה שהוא משתייך אליה, האם הבן מחויב לשמוע לו ממצות כיבוד אב, או שיכול לבחור במפלגה אחרת בלי לספר לאביו?

תשובה: דנו הפוסקים אם חייב לכבד את אביו בדבר שאינו לצורך אביו. הראשונים ביבמות (דף ו') כתבו שאב שאמר לבנו לעשות לו דבר שאין לו בו הנאה של כלום, אין זה כבוד שנצטוה עליו, אך הגר"א (סוף סי' ר"מ) דקדק מלשון הרשב"א שיש בזה מצוה רק אין בכחו לדחות איסור מן התורה ע"ש, וכ"כ המקנה בקדושין (לא:) שמחויב לשמוע לו מדין מורא אביו שלא יסתור את דבריו, והאריך בזה החזו"א (אבן העזר סי' קמ"ח לדף לב: בתוס') שהרי זה בכלל מורא. לכן לא יתריס כנגד אביו לומר שעושה אחרת, ואם עושה בסתר בלי לספר לאביו יתכן שמותר. אך אם הדבר שאביו מצווה הוא נגד רבותיו, בזה יעשה כדעת רבותיו ואל יכלים את אביו.

ספר: הפותח בכל יום - קרן דרשו ה' ועוזו

מקור: ה כסלו תשעט - 1570

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בחירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה