חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מאכל שהשתמשו בו בכלי החייב טבילה?

תשובה:

אם השתמשו בכלי בלא טבילה לא נאסר המאכל שהשתמשו בו, אבל צריך להטביל הכלי.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: טבילת כלים סעיף יב וברמ"א סט"ז

תשובה נוספת:

מאכל שנתבשל בכלי שלא הוטבל, אין המאכל נאסר. אין לאכו מכלי שאינו טובול וצרי ךלהסיר את המאכל ולהניחו בכלי טבול.

פוסק: הרב אליעזר אוחנה

ספר: השלחן השלם - ע"פ בית יוסף

מקור: פרק יט סעיפים נה-נו וראה טור ורמ"א סימן קכ סעיף טז

תשובה נוספת:

המתארח אצל חברו ויודע שלא הטביל את כלי האוכל, אינו  רשאי לאכול ולשתות אצלו עד שיטבילם. מה שאין כן האוכל במסעדה כשרה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק ד' סימן מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה