חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר חיליים נאלצו לסיים את התפילה מוקדם ויש כעת פחות מעשרה?

תשובה:

מנין שהתפזר באמצע התפילה:

אם בבית הכנסת 10 אנשים – אסור לאחד מהם לצאת בשעת אמירת דבר שבקדושה, עד שיגמרו אותו עניין (נה, ב).

התפזר המניין תוך כדי תפילה – אבל נשארו 6 מתפללים, יסיימו את העניין בו נמצאים: התחילו קדיש – יסיימוהו; התחילו חזרת הש"ץ – יסיימוהו ויאמרו קדושה, אבל לא יעלו כוהנים לדוכן ולא יקראו בתורה. אשכנזים מסיימים מלבד חזרת הש"ץ גם חצי קדיש שאחריו, וקדיש שלם שאחרי "ובא לציון". ספרדים מסיימים רק חזרת הש"ץ עם קדושה (נה, ב-ג. מ"ב ו. טו. ש"ת ה).

התחילו קריאת התורה ויצאו ולא נשארו אלא שישה מתפללים – העולה לא יברך ברכה אחרונה, אלא עומד שם, וכל העולים אחריו עולים בלי לברך, ואחרי קריאת האחרון יברך ברכה אחרונה. יקראו הפטרה בלא ברכות, ולא יאמרו קדיש לפני ההפטרה אלא לאחריה (ע"פ קמג מ"ב כט).

התחילו ברכות ההפטרה ויצאו ונתפזר המניין – גומרים את ההפטרה עם ברכותיה, (קמג, א. מ"ב). אבל לא יגיד הש"ץ חצי קדיש שלפני מוסף ומוסף.

אין אומרים קדיש שאחרי קדיש תתקבל בלא מנין, אבל אם התחילו לומר אותו במניין – יסיימוהו (נה, מ"ב כ).

היה מנין ב"ברכו" של תפילת ערבית, יאמר הש"ץ גם חצי קדיש שאחרי "השכיבנו". היה מנין בתחילת ש"ע – יאמר קדיש שלם, ובמוצאי שבת גם חצי קדיש שלאחרי ש"ע, וקדיש שבסוף. (נה, מ"ב כב). וספרדים לא יגידו שום קדיש בלא מנין.

נתפזר המניין בשחרית או במנחה – אין מתחילים חזרת הש"ץ אלא אם יש עשרה מתפללים (נה מ"ב טז). התפללו תפילה שבלחש בלא מנין, ונאספו מתפללים והושלם המניין – אין חזרת הש"ץ, אבל זה שלא התפלל יכול להתפלל בקול רם, ולזכות את כולם בקדושה (סט, מ"ב א).

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיף 75

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה