חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בחו"ל לנסוע בשבת בתוך העיר ברכבת חשמלית, טראם?

תשובה:

רכבת חשמלית הנוסעת בתוך העיר ונהוגה ביד נוכרי ורוב הנוסעים גויים, אסור לנסוע בה משום טלטול הכרטיס לתשלום. אולם אם שילם לפני שבת והכרטיסן מכירו ואינו דורש ממנו מאומה, הרי אם הוא נוסע לצורך מצווה יהיה מותר, כגון רופא  שצריך להגיע לבית חולים, או מוהל שצריך להגיע לקצה העיר, דרך רחוקה ואינו יכול ללכת לשם רגלי, אולם יעשה זאת בצנעה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף - בעריכת הרב רפאל. ח יפרגאן

ספר: קצוש"ע הרב מרן עובדיה יוסף

מקור: חלק א או"ח רמב-תטז עמוד רסה וראה שו"ת שרידי אש חלק א סימן לח

תשובה נוספת:

אפשר להתיר לנסוע בחשמלית / רכבת בתוך העיר לצורך מצווה, בתנאי שתושבי העיר אינם יהודים וגם פקידי ועובדי הרכבת אינם יהודים ובתנאי שיקנה את הכרטיס לפני שבת וימסור את הכרטיס או יקדד אותו לפני כניסת השבת וזאת כדי שלא יצטרך לטלטל בשבת  את הכסף או הכרטיס.
(בחלק ב, לב כתב שלא להורות לכתחילה).

פוסק: הרב בן-ציון מאיר חי עוּזיאל

ספר: משפטי עוזיאל

מקור: חלק א סימן טמ וכן חלק ב סימן לב כתב שאין להורות לכתחילה

תשובה נוספת:

1. אסור לנסוע בשבת ברכב, אף אם הוא בבעלות נכרי ונהגו הוא נכרי. גם אם בשל כך יהיה עליו להפסיד תפילה בציבור, עדיף שיתפלל ביחידות משיסע בשבת.

2. בכל קהילות ישראל נהגו להימנע מנסיעה ברכבת גם כאשר ניתן להמנע מתשלום ומהגשת כרטיס (כגון, כשנכרי ישלם) יש מקומות מיוחדים ובלעדיים שנהגו בעבר היתר בכך.(ראה כאן מקור)

הנוסע בערב שבת ורואה שלא יצליח להגיע למחוז חפצו קודם לכניסת השבת, עליו לרדת מהרכב ולשהות במקום שאליו הגיע, אף אם אין במקום קהילה יהודית, ואפילו אם לא ימצא במקום אוכל כשר ויאלץ בשל כך לצום בשבת.

3. כשיש חשש של פיקוח נפש, מותר להמשיך בנסיעה עד למקום הראשון שבו אפשר לשבות בבטחה.

4. במקרים מיוחדים אפשר להדליק נרות ולהתנות קודם לכך שאין מקבלים בכך את השבת, ולהמשיך בנסיעה עד לזמן כניסת השבת. זמן הדלקת נרות הוא לכל המוקדם מפלג המנחה (שעה ורבע זמנית קודם השקיעה).

5. כאשר נוסעים מבעוד יום ברכב (או ברכבת) הנהוג בידי נכרי, אפשר בשעת צורך גדול להמשיך ולנסוע בו עד מקום היעד אף בשבת, כיוון שהנכרי אינו עושה את מלאכתו עבור היהודי. בדרך כלל בירידה מן הרכב יש להקפיד לא להוציא מאומה מן הרכב, ולא לטלטל חפצי מוקצה.

6. אם הרכב חונה ברשות היחיד, מותר להוציא ממנו חפצים. אם אין הוא חונה ברשות היחיד וקיים צורך גדול להוציא את החפצים, מומלץ לנהוג כדלהלן: פותחים את דלת המכונית (זו שפתיחתה לא תגרום להדלקת האור במכונית), ומושכים דרך הפתח את המזוודה עד שתהא מחציתה בפנים ומחציתה בחוץ. לאחר שהמזוודה מונחת שם, מוציאים אותה לגמרי החוצה.

7. כשנמצאים ברשות היחיד וכל הבעיה היא רק טלטול המוקצה, אזי אם דברי המוקצה ארוזים ביחד עם חפצים אחרים שאינם מוקצה (כגון, מצלמה עם בגדים) מותר לטלטל את המזוודה, ואין צורך לנער ממנה את המוקצה אם יש בכך הפסד.

 

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק מח סעיפים א-ב ב וראה הערה 6, עיין פסקי עוזיאל בימן יג נספחים מכתבו של הרב פיינשטיין בזמנו לענין נסיעה ברוסיה

תשובה נוספת:

בנסיעה במטרו יש פחות איסורים מנסיעה ברכב בשבת. בקהילות בחו"ל בהן רוצה הרב לאפשר לאנשי הקהילה להגיע בטרם / רכבת תחתית / חשמלית לבית הכנסת על מנת למנוע ולצמצם  ניתוק לנושא היהודי, יכול הרב לשקול שוב ושוב ובזהירות יתרה לאפשר ליחידים  (לא בצורה גורפת) להגיע בדרך זו בתנאים הבאים: הנסיעה בתחום שבת, רכישת כרטיסים לפני שבת, במקום שאין עירוב תעשה הוצאת הכרטיס על ידי תפירתו לבגד מערב שבת, או בדרך לבוש, ניקוב הכרטיס או החתמתו על ידי נכרי, והנסיעה היא כאמור לצורך מצווה.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ה סימן לד וראה שם עוד פרטים גם בהערות.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה