חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באלו מועדים מברכים ברכת כהנים בחוץ לארץ?

תשובה:

מנהג קדום אצל אשכנזים שלא לישא כפיים בחוץ לארץ, מלבד בתפילת מוסף ביום טוב וביום כיפור. וכך יש לנהוג כאשר מתקיים מניין בני ארץ ישראל בחוץ לארץ. מנהג ספרד בחוץ לארץ לברך ברכת כהנים גם בימי חול.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, פרק י סעיף ב ובהערות וראה שו"ת בית אפרים סימן ו וראה תפילה כהלכתה, יד, ב

תשובה נוספת:

מנהג אשכנז בחו"ל שלא לברך ברכת כהנים בכל יום. המפרשים טרחו להסביר מדוע נמנעו מלקיים מצווה דאורייתא. מנהג זה  התחיל כנראה לפי המקורות באשכנז בתקופת ר' יהודה החסיד או מעט לפניו. 
ולדעת הבית אפרים התחיל המנהג התחיל מיד אחר שנת תתר"ו שהוא שנת מסע הצלב הראשון, ולפי האמור שברכת כהנים קשורה להשראת השכינה הרי שבחו"ל אע"פ שכל מקום שגלו שכינה עמהם אין השכינה נגלית, ולא עוד אלא שהיה הסתר פנים נוסף באותה תקופה שהוא ההיפך של השראת השכינה וממילא חל צמצום בקיום ברכת כהנים. ומה שכן נושאים כפים בח"ל בימים טובים ובשבתות בכמה מקומות, אפשר להסמיך ע"פ מה דאיתא בתיקוני הזוהר בזמן דשכינתא בגלותא אתמר בה, ולא
מצאה היונה מנוח אלא בשבתות ויום טוב וכן איתא בזוהר: לא זזה שכינה מישראל בכל שבתות וימים טובים.

ספר: ואני אברכם

מקור: הקדמת הספר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה