חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור להוצאת עובד זר מבית הכנסת בברכת כהנים?

תשובה:

            צז. הוצאת עובד זר בברכת כהנים

מה המקור לבקש מעובד זר (המביא אדם זקן לבית הכנסת) לצאת מבית הכנסת בעת אמירת ברכת כהנים?

בפוסקים רבים מצינו להתיר להתפלל כאשר ישנו גוי בתוך בית הכנסת, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר במושב זקנים שהגויים מטפלים בהם [ועיין בזה בבן איש חי (פרשת ויחי ז), שו"ת בית אבי (ד, מב), שו"ת משנה הלכות (מהדו"ת ה, כד) ובספר התפילה והלכותיה (ח"א ז, מו)]

אף שמצינו שבתפילת שמונה עשרה לא יהא גוי מפסיק בינו ובין העשרה (שולחן-ערוך אורח-חיים נה, כ. משנה ברורה שם סקס"ה), קשה למצוא מציאות זו (עיין בבית דוד סימן לב), וכתב בשו"ת האלף לך שלמה (מ) שאם אדם שומע ברכה מחבירו וישנו גוי המפסיק ביניהם, אינו יכול לענות אמן, שכן זה כאילו לא שמע את הברכה.

בשו"ת זרע אמת (ג, יב) כתב כי אין לומר את ברכת כהנים כאשר יש גוי בתוך בית הכנסת (ועל פי הזוהר פרשת נשא הוא מפני שהשכינה שרויה בעת הברכה של הכהנים וגוי עלול לעכב את השפעת הברכות על ישראל) ומשום כך הובא במספר מקומות שאין אומרים ברכת כהנים בכל ימות השנה בחוץ לארץ, כיוון שהגויים נמצאים שם (מטה משה קצט. שו"ת מהרי"ל החדשות כא).

בשו"ת יוסף אומץ (ע) עסק בשאלתנו וכתב:

שמעתי שיש מי שמנע לכהנים לומר ברכת כהנים אם יש גוי בבית הכנסת ולא ידעתי טעמו. ואפשר דעבד הכי משום דבסימן נ"ה דין ך' יש סברא דלענות אמן צריך שלא יהיה מפסיק טינוף או גוי. והשתא שיש גוי מפסיק בין הכהנים לקהל או לאיזה יחידים אינם יכולים לענות אמן... ואין לבטל ברכת כהנים. מאחר דמשום איבה אין יכולים להוציא הגוי מביהכ"נ. ואם טעמו של המורה הזה אשר מנע אמירת ברכת כהנים הוא כדי שלא ילעיג הא בורכא היא דאין לבטל ברכת כהנים משום לעג השאננים ח"ו ואין צורך להאריך בזה באופן דעל פי הדין נראה דצריך לברך ברכת כהנים כי הוא צורך גדול בתפלה ואין לבטל מצוות ולמנוע ברכתן של ישראל ולא די כי בערים האל אין אומרים ברכת כהנים כל יום אלא אפילו בשבת או ברגל רוצים למונעם. ומי יודע אם לא ירגילו עצמם לבא הגוים ונמצאת ברכת כהנים בטלה ח"ו.

ראוי להדגיש כי דברינו שהעובד זר יצא מחוץ לבית הכנסת הינם כשהוא מסכים ואין חשש לאיבה, דהרי אם יש חשש לאיבה יעלו הכהנים אף כשיש גוי בבית הכנסת (כף החיים קכח, סקקנ"ה) ואז ראוי שיתרכזו היהודים מלפני הגוי (חישוקי חמד עמ"ס בכורות עמוד שיז), וכן הורה בילקוט יוסף שלא לבטל מצוות נשיאת כפים בגלל גוי המצוי בבית הכנסת (וע"ע בזה בספר ואני אברכם פרק סז).

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן צז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה