חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם וכיצד ניתן לקבל שבת מוקדמת כשנמצאים במדינות מסוימות בחו"ל?

תשובה:

קבלת שבת מוקדמת

א. הצורך בהקדמת השבת

1. בהקיץ בחו"ל במקומות הרחוקים מקו המשוה נכנסת השבת באיחור רב, ולעתים כאשר הילדים כבר פרשו לישון. מקובל איפוא לקבל את השבת מוקדם יותר.

2. היחיד והקהילה רשאים לקבל עליהם שבת לפני זמנה, דהיינו מפלג המנחה ( 1 שעה זמנית לפני שקיעת החמה) ואילך.

ב. רוב ומיעוט

1. כשרוב הציבור הקדים וקיבל עליו שבת, חייב המיעוט להגרר אחריו, ולשמור שבת מאותו זמן. כשרק מיעוט מהציבור קיבל עליו שבת, אין הרוב נגרר אחריו.

2. הרוב והמיעוט הם רק מתוך קהילה אחת בעיר. בית כנסת אחד אינו חייב להגרר אחר בית כנסת שני, ואפילו לא אחרי רוב בתי הכנסת שבעיר.

ג. אופן קבלת השבת

1. אמירת "לכה דודי" או "מזמור שיר ליום השבת" נחשבת לקבלת השבת.

2. יחיד יכול לקבל עליו שבת אם אומר זאת במפורש בפיו, או כשהתפלל ערבית ביחידות.

3. אשה שהדליקה נרות קיבלה עליה בכך את השבת. מעיקר הדין יכולה היא להתנות בשעת ההדלקה שאין היא מקבלת עליה את השבת עדיין. במקרה כזה יש להקפיד להדליק נרות ארוכים יותר שידלקו גם לאחר שיחשיך. אולם המנהג הוא שאשה לא תתנה, אלא תקבל שבת בהדלקת הנרות, אם לא בשעת דחק גדולה.

ד. נסיעה ברכב לבית הכנסת

1. יחיד שעדיין לא קיבל עליו את השבת רשאי לנסוע ברכבו או בתחבורה ציבורית לבית הכנסת אף על פי שכבר הדליקו נרות בביתו, אם עדיין לא הגיע זמן כניסת השבת לכל, ואין בזה משום מראית עין.

2. גם אשה רשאית לעשות זאת, בין אם רוצה לנסוע לבית הכנסת, ובין אם צריכה לנסוע למקוה, אך עליה להתנות בזמן ההדלקה שאין היא מקבלת עליה עדיין את השבת. כשנוסעת למקוה עליה לזכור שבחזרתה בדרך כלל (תלוי בדיני עירוב וטלטול) אין היא יכולה לשאת עמה מאומה, לא כלי רחצה ולא כסף.

3. יש להקפיד במקרים אלו שלא להדליק את הנרות קודם פלג המנחה.

ה. תפילת מנחה

1. כאשר מקבלים את השבת מוקדם, יש להתפלל מנחה לפני שקיבל את השבת, שאם לא כן נמצא סתירה במעשיו של אותו אדם: את השבת כבר קיבל עליו, אך לעניין תפילת מנחה הוא עדיין מחשיב את הזמן הזה ליום שישי.

2. לאחר שקיבל עליו שבת אינו יכול עוד להתפלל מנחה; ואם שכח, צריך להתפלל ערבית פעמיים.

3. רשאי אדם להתפלל מנחה כל עוד לא קיבל עליו את השבת, אף על פי שהציבור כבר קיבל עליו שבת, ומשום כך כבר נאסר על אותו יחיד לעשות מלאכה. מכל מקום לא יתפלל מנחה בתוך בית הכנסת, שבו מתפלל הצבור שכבר קיבל עליו שבת.

4. נזכר שלא התפלל מנחה לאחר שכבר התפלל "קבלת שבת" ועדיין לא עבר זמן המנחה, אם הוא יחיד רשאי עדיין להתפלל מנחה.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה