חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ניתן לתת לילד קטן בהשאלה ארבעה מינים לצורך נטילתם?

תשובה:

לא יתן אדם לולבו ביום הראשון קודם שיצא בו, לקטן פחות
מגיל י"ג שנים ויום אחד, או לקטנה פחותה מי"ב שנים ויום אחד, מפני
שהקמן קונה ואינו מקנה לאחרים מה"ת ונמצא שאם החזירו לו אינו
מוחזר ואינו שלו. והה"ד נמי אם כבר יצא בו אם דרכו לתת לולבו
לאחרים לא יחננו לקטן כי האחרים לא יוכלו לצאת בו.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: ארבעת מינים פרק מח סעיף א

תשובה נוספת:

לא יתן אדם ביום הראשון את לולבו לבנו קמן, פחות מגיל בר מצווה, שיצא בו
קודם שהוא עצמו יוצא בו י"ח, מפני שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים מן התורה,
ונמצא שאף שהחזירו לו אינו מוחזר מן הדין, ושוב נעשה בידו כשאול, והר"ן כתב שאם הקטן הגיע לעונת הפעומות כבן שש, כבן שבע, והוא חריף ומבין היבט משא ומתן מותר ליחנו קודם שיצא בו י"ח והעיקר כסברא ראשונה שאין חילוק בזה, ואפילו לקטן שהגיע לעונת הפעומות, לא יתן לו
הלולב עד שיצאו הגדולים י"ח.

אם הנותן תופס בלולב יחד עם התינוק, כיון שלא יצא מידו, לא קנאו הקטן כלל.
ולכן מותר אפילו בקטן שלא הגיע לעונת הפעומות, ואע"פ כן י"א
שקיים בזה מצות חינוך. דלגבי קטן לא קפדינן שיהיה "משלכם" ויוצא י"ח גם בשאול.
אבל אם הוא בן י"ג שנה ויום אחד מותר ליחן לו הלולב לצאת בו י"ח ואחר כך
יחזירנו לאביו ויקיים בו המצוה כדת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: סוכות וארבעת מינים נטילת לולב ביום הראשון עמוד צא סעיף כג - כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה