חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתרחץ בים בחוף ללא מציל על מנת להימנע משחיה מעורבת?

תשובה:

 בהרבה חופים בארץ אינם חופי-רחצה נפרדים, אולם אין זה מתיר להיכנס לים ולשחות בחוף שאינו מוכרז, שכן צריך האדם להיזהר מכל הדברים המביאים לידי סכנה, כי סכנתא חמירא מאיסורא ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור, ולכן אסור לילך בכל מקום סכנה וכבר אמרו חכמים ששומר נפשו ירחק מהם ואסור לומר בזה 'שומר פתאים ה' ' ולסמוך על הנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה. לכן, חובה על האדם להתרחק מחוף שאין בו מציל, שכן עלולים להיות מערבולות, זרימה וסחף בים, אף שהדבר אינו נראה כלפי חוץ. ולצערנו ידוע ומפורסם שבכל שנה טובעים למוות הרבה אנשים בחופים שאין בהם מציל.

ואם עושה כן וסומך על הנס מנכים מזכויותיו[1], וכל אחד מחויב להזהיר את משפחתו מכל ספק סכנה ומובא בספר חסידים (רסא) דכל דבר שתופסין אותו בחזקת סכנה מזיק לפי שלשון בני אדם מזקת.

 [1] הבן יהוידע כתב כי ישנם צדיקים שאין מנכים להם מזכויותיהם אלא עושה עמהם השי"ת נסים בתורת צדקה, הדא הוא דכתיב: "ישא ברכה מאת ה', וצדקה מאלקי ישעו". אמנם זה תלוי בדבר אחד, אם אותו צדיק אוהב לעשות חסד חנם עם הבריות, ואין לו הנאה ממנו, אז מדה כנגד מדה, יעשה לו הקב"ה נסים בתורת צדקה ומתנת חנם, שאין מנכים לו מזכויותיו כלום (והובאו הדברים גם בספר עלינו-לשבח לגר"י זילברשטיין, שמות עמוד תקצה).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תקל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביטחון ובטיחות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה