חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בחו"ל לנסוע ברכב / רכבת וכו' בו נוהג נהג נכרי?

תשובה:

אפשר להתיר לנסוע בחשמלית / רכבת בתוך העיר לצורך מצווה, בתנאי שתושבי העיר אינם יהודים וגם פקידי ועובדי הרכבת אינם יהודים ובתנאי שיקנה את הכרטיס לפני שבת וימסור את הכרטיס או יקדד אותו לפני כניסת השבת וזאת כדי שלא יצטרך לטלטל בשבת את הכסף או הכרטיס.

פוסק: הרב בן-ציון מאיר חי עוּזיאל

ספר: משפטי עוזיאל

מקור: חלק א סימן טמ וכן חלק ב סימן לב

תשובה נוספת:

כיוון שרוב הפוסקים בארצות הברית ובאירופה אסרו, לכן אין להתיר נסיעה בשבת ברכבת / חשמלית / או בטרם, וזאת למרות שיש מתירים.

פוסק: הרב יחיאל יעקב ווינברג

ספר: שו"ת שרידי אש

מקור: או"ח חלק א סימן לח.

תשובה נוספת:

לפי דברי הפני יצחק, שיש בדבר איסור משום זלזול בשבת, נראה לכאורה שיש להחמיר שלא לעלות לחשמלית הנוסעת בתוך העיר בשבת. וכן כתב הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, הראשון לציון הרב הראשי לישראל, שכל הירא וחרד לדבר ה' ודאי שמצוה שלא יסע ברכבת חשמלית בשבת.

אולם במקום שהנסיעה בתוך העיר, היא לצורך מצוה, כגון רופא הנדרש לצאת לבית החולים בשבת לרפא חולים מישראל, או מוהל הצריך לצאת לנסיעה לקיים מצות מילה וכיוצא בזה, העיקר להלכה שיש להקל בדבר לעלות אליה אף ביום השבת, כל שאינו נושא עמו את מעות הנסיעה ואינו מטלטל שום דבר, שבמקום מצוה אין לחוש לאסור בזה. וכן פסק הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל הנ"ל. ומכל מקום כתב מרן זצ"ל, שנכון שיעשה הדבר עד כמה שאפשר בצנעא, כדי שלא יבאו להקל ראש בנסיעה ברכבת בשבת.

 

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: שבת חלק א החל מעמוד קכז ואילך, הובא בהלכה יומית מרן

תשובה נוספת:

1. אסור לנסוע בשבת ברכב, אף אם הוא בבעלות נכרי ונהגו הוא נכרי. גם אם בשל כך יהיה עליו להפסיד תפילה בציבור, עדיף שיתפלל ביחידות משיסע בשבת.

2. בכל קהילות ישראל נהגו להימנע מנסיעה ברכבת גם כאשר ניתן להמנע מתשלום ומהגשת כרטיס (כגון, כשנכרי ישלם) יש מקומות מיוחדים ובלעדיים שנהגו בעבר היתר בכך (ראה כאן מקור).

הנוסע בערב שבת ורואה שלא יצליח להגיע למחוז חפצו קודם לכניסת השבת, עליו לרדת מהרכב ולשהות במקום שאליו הגיע, אף אם אין במקום קהילה יהודית, ואפילו אם לא ימצא במקום אוכל כשר ויאלץ בשל כך לצום בשבת.

3. כשיש חשש של פיקוח נפש, מותר להמשיך בנסיעה עד למקום הראשון שבו אפשר לשבות בבטחה.

4. במקרים מיוחדים אפשר להדליק נרות ולהתנות קודם לכך שאין מקבלים בכך את השבת, ולהמשיך בנסיעה עד לזמן כניסת השבת. זמן הדלקת נרות הוא לכל המוקדם מפלג המנחה (שעה ורבע זמנית קודם השקיעה).

5. כאשר נוסעים מבעוד יום ברכב (או ברכבת) הנהוג בידי נכרי, אפשר בשעת צורך גדול להמשיך ולנסוע בו עד מקום היעד אף בשבת, כיוון שהנכרי אינו עושה את מלאכתו עבור היהודי. בדרך כלל בירידה מן הרכב יש להקפיד לא להוציא מאומה מן הרכב, ולא לטלטל חפצי מוקצה.

6. אם הרכב חונה ברשות היחיד, מותר להוציא ממנו חפצים. אם אין הוא חונה ברשות היחיד וקיים צורך גדול להוציא את החפצים, מומלץ לנהוג כדלהלן: פותחים את דלת המכונית (זו שפתיחתה לא תגרום להדלקת האור במכונית), ומושכים דרך הפתח את המזוודה עד שתהא מחציתה בפנים ומחציתה בחוץ. לאחר שהמזוודה מונחת שם, מוציאים אותה לגמרי החוצה.

7. כשנמצאים ברשות היחיד וכל הבעיה היא רק טלטול המוקצה, אזי אם דברי המוקצה ארוזים ביחד עם חפצים אחרים שאינם מוקצה (כגון, מצלמה עם בגדים) מותר לטלטל את המזוודה, ואין צורך לנער ממנה את המוקצה אם יש בכך הפסד.

 

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק מח סעיפים א-ב ב וראה הערה 6, עיין פסקי עוזיאל בימן יג נספחים מכתבו של הרב פיינשטיין בזמנו לענין נסיעה ברוסיה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה