חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין שליח צבור ששכח לספור ספירת העומר?

תשובה:

יש שכתבו שאם מי ששכח לספור באחד הימים והוא זה שדרכו לברך ברבים בבית הכנסת, כגון רב ומו"ץ ואם יפסיק מלספור יהיה בזה משום בזיון בכבוד התורה אזי יוכל להמשיך לספור בברכה (ויסמוך על דעת הראשונים הסוברים שבכל יום ויום הספירה הינה מצוה בפני עצמה). כמו כן אפשר להקל גם אם מדובר  בש"ץ קבוע.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק חמישי,סימן תפט' סעיף כ

תשובה נוספת:

לדעת פוסקים רבים חזן שהוא קבוע התירו לו בספירת העומר לברך ולהוציא ידי חובה בברכתו אף על פי שדילג בספירתו לפני כן וזאת בגלל בושתו.

פוסק: הרב יונה מצגר

ספר: מים בהלכה

מקור: חלק ג סימן צט וראה שם דעות הפוסקים.

תשובה נוספת:

ש"ץ שנזכר באמצע תפילתו ששכח לספור  ביוום אחד לספור ספירת העומר ומתבייש אם לא יספור בברכה, אפשר להקל מפני כבוד הבריות ואין מוחים בידו.

ספר: חיי משה

מקור: סימן תפט- ספירת העומר עמוד רמח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה