חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא תחילת הזמן שאפשר להתפלל תפילת שחרית?

תשובה:

מצוה מן המובחר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל עם הנץ החמה כמנהג וותיקין. המתפלל משעלה השחר יצא בדיעבד. בשעת הדחק כשלא יכול לדחות את מועד יציאתו לדרך ואינו יכול להתפלל בדרך, רשאי לעמוד לתפילה משעת עלות השחר. יש לסיים תפילת שמונה עשרה תוך שליש היום, דהיינו עד סוף השעה הרביעית (זמנית) של היום. בדיעבד אם  התפלל עד חצות יצא.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ג סעיפים טו,כו,כז,לא

תשובה נוספת:

מי שחייב לצאת לדרך מודם בבוקר ולא יספיק להתפלל בנץ, וגם לא בדרך, אזי  כאשר יגיע זמן "משיכיר" יניח תפילין, יקרא קריאת שמע, ויתפלל שמונה עשרה. בשעת הדחק  רשאי להתפלל בעלות השחר.
אם נאלץ לצאת מוקדם יותר, ולא יוכל להניח תפילין בדרך, יניח תפילין גם אם זה לפני עלות השחר בלי ברכה, וכשיגיע זמן  ימשמש בתפילין ויברך.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כז סעיף ב-ג

תשובה נוספת:

גם המתירים לצורך ריפוי לא התירו זאת על יד שיפשוף ביד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: חלק א אבן העזר סימן תקה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה