חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בעיה הלכתית לבטל שידוך לפני שהתחתנו?

תשובה:

אם עשו "לחיים" אבל לא חתמו עדין על התנאים, אולם השידוך פורסם אזי אסור לחזור מהשידוך. מי שביטל את השידוך לפני שממש גמרו לעשות שידוך צריך לבקש מחילה גמורה ושירגיש שמחלו לו. מי  שגרם לבטל חתונה אחרי שכבר נשלחו הזמנות יכול הצד השני לתבוע דמי בושת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: עניני שידוכים עמוד שדמ

תשובה נוספת:

יש אומרים שיש סכנה גדולה לבטל שידוך לאחר שנכתבו התנאים, ויש אף חרם קדמונים על כך (דרכי משה אה"ע סימן נ אות ג, וכן בט"ז יו"ד סימן רלג סקי"ג), אלא בהתרת הרבה אנשים או שיפטרו זה את זה.

פוסק: הרב יוסף יצחק לרנר

ספר: שמירת הגוף והנפש

מקור: חלק ב סימן קנז סעיף ב ובהערות

תשובה נוספת:

אם ביטול השידוך נבע בגלל שאחד הצדדים הפר התחייבות כספית, אין הצד השני צריך לבקש מחילה כיוון שהפרת התחייבות היא גופא ביטול שידוך. וכן אם ביטול השידוך היה בהסכמת שני הצדדים.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: חלק ו סימן קיד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה