חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול לפני התקיעות?

תשובה:

מי שאינו  צריך לאכול אזי לא יקל לאכול לפני התקיעות. וגם המקילים יזהרו שלא לאכול אלא אכילת ארעי, דהיינו עד כביצה ולא יותר.
מקומות שנוהגים להאריך מאוד בתפילה אזי נהגו לקדש ולטעום לפני התקיעות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים ראש השנה פרק ב סעיף א ובהערות וראה מ"ב סימן תרצב סקט"ו

תשובה נוספת:

יש מקומות שמאריכים בתפילה עד אחרי חצות היום, ולכן הם נוהגים לקדש ולטעות מעט בכדי להחזק להמשיך להתפלל בכוונה. במקרה זה לא יאאכל יותר מכביצה (כ 50 גרם),  והמיקל לאכול מעט יותר, יש לו על מי לסמוך. פירות ומעדני חלב ושאר מאכלים קלים, אפשר לאכול יותר אבל לא הרבה בכדי שלא יתעייף מאכילתו ויתקשה לכוון אחר כך בתפילה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ימים נוראים פרק ד סעיף ח

תשובה נוספת:

מי שלבו חלש או למי שקשה להתפלל שעות רבות ברצף בלי לאכול או לשתות, אזי מותר לו לקדש, לשתות ולאכול מעט מיני מזונות (עד כביצה) לפני התקיעות.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי ימים הנוראים

מקור: פרק ו' סימנים א-ז וראה גם מטה אפרים סימן תקפח' סעיף ב, וראה הליכות שלמה, מועדים פרק ב' סעיף א. וראה גם שאילת שלמה חלק א סימן רלה ,3

תשובה נוספת:

יש הפוסקים שמי שאינו יכול להמנע מלאכול עד סוף תפילת מוסף וזקוק לאכילה לשם כוונה בתפילת מוסף, שיקדש לאחר קריאת התורה ויאכל מזונות עד שיעור כביצה (56 סמ"ק) ויש המתירים זאת עד שיעור של שלוש ביצים, ויש המתירים לאכול פירות אף ללא הגבלה.(ילקוט יוסף ח"ב סימן תקפד סעיף י)

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה פרק ז סעיף כג. וראה שם באריכות בהערה כו' את פירוט הפוסקים והמנהגים שלהם בנדון.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה