חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בבול שלא הוחתם?

תשובה:

       

פעמים רבות מגיעים אלינו מכתבים שלא הוחתמו ע"י הדואר, ואנו מקפידים שלא להשתמש בבול זה בשנית, ואף שבשו"ת שבט הלוי (ד, קעג אות ב) כתב דיש חסידים ואנשי מעשה שקורעים את הבול, שורת הדין דאין צריך לקרוע הבול ומותר להשתמש בו בשנית.

(ועיין בספר דרך שיחה (ח"ב עמוד רי) שהביא שהחפץ חיים החמיר בזה, והגרח"ק כתב דמעיקר הדין שרי).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תרפח ועיין שם במקורות לדעות השונות

תשובה נוספת:

מותר להשתמש שוב בבולים שלא הוחתמו על ידי הדואר.

פוסק: הרב ירחמיאל. ד פריד - מפסקי הגרש"ז אויערבאך

ספר: מעדני שלמה - הליכות הגרש"ז אויערבאך

מקור: חושן משפט עמוד שסח

תשובה נוספת:

אין להשתמש שוב בבול שלא הוחתם על ידי הדואר.

פוסק: מרן הגרי"ש אלישיב - שאלות ע"י הגה"צ ר אהרון קרול זצ"ל

ספר: פסקי הלכות - מהדורת מ.א. גומבו

מקור: משא ומתן עמוד סט סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה