חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגוי להיכנס לסוכה על מנת לנקות אותה או על מנת לטפל בחולה, זקן וכו'?

תשובה:

אין מניעה שגוי יכנס לסוכה על מנת לנקות אותה או על מנת לטפל בחולה, אבל שלא יכנס לכבודו או לצורכו.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: או"ח חלק ב סימן קנה

תשובה נוספת:

הסוכה הינה מילא דמהימנותא זכר לעעני הכבוד ולכן יש להזהר בקדושת הסוכה. ויש שהקפידו אפילו להמנע מכניסת משרת הגוי לסוכה.

פוסק: הרב דוד צבי שאול

ספר: בית דוד - הלכות סוכה

מקור: פרק טז הערה 9

תשובה נוספת:

הרוצה להרבות קדושה בכל השנה בביתו, ימנע מלהכניס לביתו גוי (דבר המצוי בשליחים של הרשתות והסופרמרקט). בעניין זה כתב הש"ך בפרשת"אמור" שהקדושה בורחת מהסוכה כשנכנס גוי לתוכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: וכות פרק ט הערה לה

תשובה נוספת:

אין להכניס גוי לתוך  הסוכה שאז הקדושה בורחת והשבעה אושפיזין מקללין אותו כיון שלגוי אין הימנותא, ולא שייך לצילא דמיהמנותא. אמנם אם יש משרת גוי והוא חייב להכנס לסוכה כדי
לסייע למישהו ולהאכילו יש לעשות בסוכה מקום שיהא פסול ואז ישב שם הגוי דלא
חשיב שם סוכה וכדלעיל ומה שעובר בינתיים בתוך הסוכה חשיב עראי והוי לצורך
ושרי. 

פוסק: הרב עובד אפרים

ספר: תורת ההלכה

מקור: סוכה דף יא ע"א בשם הרח"ף במועד לכל חי סי' כ' סע' כ"ו בשם בית דוד,ועי' מש"כ בדף כ"ט א' תשובה נ"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד זר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה