חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי הם הפטורים מצום תשעה באב?

תשובה:


חולה שאין בו סכנה פטור מהתענית, וחולה שנתרפא ומצטער בתעניתו מותר לו לאכול, רק שלא יאכל מעדנים. מי שחולה שיוכל לצום במשך היום אם יאכל בלילה, יש אומרים שמותר לו לאכול בלילה ויתחיל לצום עם עמוד השחר. זקנים ותשושים שמבחינה רפואים התענית מזיק להם מותר להם לאכול. יולדת  או חולה שמותר להם לאכול יאכלו כרגיל ולא פחות משעור בכל פעם.
מעוברות ומניקות שיש להן חולי, ואפילו אם אינן בסכנה לא צריכות להתענות בתשעה באב. ואם יש להן חולשה ישאלו שאלת חכם.
מינקת שלדעת הרופא אם תצום הדבר יגרום נזק לילד מותר לה לאכול וכל שכן אם יופסק החלב.
יולדת תוך 30 יום מהלידה פטורה מהתענית ולכן רשאית לאכול מיד בבוקר וכל שכן שיכולות להקל כשחל תשעה באב בשבת והתענית נדחתה ליום ראשון. אלא שתאכל לקיום ולא לתענוג.
ילדים שלא הגיעו לגיל בר מצווה פטורים מהתענית, ואין כאן עניין לחנך אותם לצום שהרי אנו מאמינים בביאת המשיח.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תקנא סעיפים א- ד

תשובה נוספת:

חולה שאין בו סכנה פטור מצום ט' באב. אשה בהריון אם מרגישה חולשה שחוששת שתתעלף רשאית להפסיק את הצום. וכן מניקה שהחלב שלה מתמעט רשאית להפסיק את הצום ולאכול כרגיל.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקסא

תשובה נוספת:

אשה בהריון תלוי במצבה לעניין הצום, אם יכולה בנקל לצום עד חצות היום אז תתענה ותתפלל, ואם יש לה חולשה או שקשה לה אזי לא תתענה ותאכל כרגיל. יולדת תוך 30 יום מאכילין אותה מיד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק עא סעיף מד, מז

תשובה נוספת:

אשה מניקה המרגישה חולשה ואפילו לא נחלשה אלא שיש חשש שיפסק החלב בגין התענית, מותרת לשתות או לאכול כפי הצורך.
וכן אם לא נפסק חלבה לגמרי אלא שיש לחשוש שיתמעט חלבה מכאן ואילך או שהיא מבחינה בשינוי בחלבה תשתה מיד. 
מכל מקום לגבי כל הנאמר כאן אין להתחשב כלל עם האפשרות להזין את התינוק בתחליפי חלב, לפי שמזונו הטבעי הוא חלב אמו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: דיני תשעה באב עמוד תנא ובהערות שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה