חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאיש הצלה לחזור ברכבו לביתו בשבת?

תשובה:

מצילים שאין חזרתם למקומם חיונית, יש המתירים להם לחזור למקומם בעשיית אסורי דרבנן בלבד, כגון לחזור על ידי נהג גוי. ויש המתירים להם לחזור אף בעשיית איסורים דאוריתא כשיש חשש שלא יבואו שוב להציל אם לא יתירו להם לחזור, כגון כשמדובר במתנדבים. 
באופן מעשי  כשלא ניתן לחזור עם נהג גוי וכן שהדבר לא בקביעות, כתב בציץ אליעזר (חלק כא) שבשעת צורך גדול אפשר להסתמך על פסקו של "אגרות משה" ולחזור אפילו בחילול שבת מדאורייתא ואין מוחין בידו.
ובספר "הלכות הצלה השלם" כתב שמותר להם לחזור אף ממקום מרוחק הנמצא מחוץ לתחום שבת.
אולם אם סיים את תפקידו זמן קצר לפני צאת השבת, (בין שעה לשעתים), אינו רשאי לחזור לביתו בעשיית איסורים עד למוצאי שבת.

פוסק: הרב עדי כהן

ספר: הלכות הצלה השלם

מקור: פרק ה סעיפים יד, כו וראה אגרות משה או"ח ח"ד סימן פ (המתיר איסור דאוריתא) וראה מנחת שלמה ח"א סימן ח (רק דרבנן) וח"ב סימן ס אות יח. וראה ציץ אליעזר ח"ח, לט וחלק כא, נט וחלק כב סימן צה. שו"ת היכל יצחק או"ח ח"ד סימן פ

תשובה נוספת:

אם ידוע שאם לא יתירו למתנדבים לחזור לביתם ואז לא מי שיתנדב לעבודת הצלה בשבת, יש מקום להתיר ולסמוך על דעת המקילים לחזר ברכבו בשבת. אך ברור שיש להשתדל בכל דרך בהשתדלות מרובה למצוא פתרון אחר למען קדושת השבת, כגון חזרה עם נהג גוי.
ואם יש חשש של פיקוח נפש אם לא יחזרו למקומם, כגון שחילקו את העיר לאזורים עם חלוקת המתנדבים לכל אזור הגרים באזור, ואם יהיו רחוקים יש חשש שלא יוכלו להגיע בזמן לקריאת מצוקה אזי יש להקל בזה.

פוסק: הרב אשר וייס

ספר: שו"ת מנחת אשר

מקור: חלק ב סימן מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה