חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג אם שכח לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם"?

תשובה:

 מי ששכח לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם", אם נזכר שטעה לפני שסיים את ברכת "מחיה המתים" יחזור ויתחיל "אתה גיבור" ויאמר "משיב הרוח ומוריד הגשם". אמנם אם אמר כבר מלת  ה' של ברכת "מחיה המתים", אין מחזירים אותו, אם אמר על כל פנים "מוריד הטל" כפי שהוא נוהג לומר בקיץ.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף כח ובהערות שם. וראה גם אורח חיים סימן קיד סעיפים ה-ו ומשנה ברורה וביה"ל וכן ילקוט יוסף קצוש"ע חלק א' סימן קיד סעיף ב

תשובה נוספת:

אם המשיך לומר "מוריד הטל" כדרכו בקיץ ולא אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" אזי  אם נזכר באמצע הברכה טוב שיחזור לומר "משיב הרוח.." וימשיך משם הלאה. אם אמר ב"רוך אתה ה' מחיה המתים" ימשיך "אתה קדוש" ולא יפסיק לומר משיב הרוח... בין ברכה  לברכה, ואם הזכיר שם ה' אינו רשאי לומר "למדני חוקיך" ולחזור מ"אתה גבור" אלא ימשיך "מחיה המתים" וימשיך כסדר. וכל זה לפי מנהגנו לומר "מוריד הטל" בקיץ",אבל מי שלא נוהג לומר בקיץ מוריד הטל ובחורף שכח לומר משיב הרוח..,  אם נזכר באמצע הברכה חוזר להזכיר גשם ואם אמר ברוך אתה ה יסיים "למדני חוקיך" ויחזור להזכיר גשם ואם חתם "מחיה המתים" יגיד שם בין ברכה לברכה "משיב הרוח..", ואם התחיל "אתה קדוש" חוזר לראש התפלה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן קיד סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה